Home / Partnerships / money-asset-managers

Giải pháp Quản lý Tiền của AxiTrader

Để phát triển cơ sở khách hàng sâu rộng, nhà quản lý tiền và tài sản yêu cầu môi trường định giá vượt trội với thanh khoản sâu để xử lý tất cả dòng tiền của bạn.

Với AxiTrader, bạn có thể tận dụng mối quan hệ toàn cầu uy tín của chúng tôi, bất kể quy mô của bạn là gì. Chúng tôi hiểu định giá là rất quan trọng đối với việc kinh doanh và hệ thống của chúng tôi được xây dựng để cung cấp điều đó.

MAKE AN ENQUIRY

loading...