Klasyfikacje klientów

Jako klient AxiTrader możesz zostać sklasyfikowany jako Klient Detaliczny lub Klient Profesjonalny. Dotyczy to osób fizycznych i przedsiębiorstw, chociaż niektóre większe firmy mogą mieć nieco inną klasyfikację, znaną jako ECP lub Uprawniony Kontrahent.

Wszyscy klienci muszą przejść Test Kwalifikacyjny, abyśmy mogli ocenić stosowność oferowanych przez AxiTrader produktów do ich sytuacji - ocena jest oparta na wielu czynnikach, w tym ich sytuacji finansowej, wiedzy i doświadczenia.

Klient może w każdej chwili zażądać innej klasyfikacji, a AxiTrader rozpatrzy ten wniosek w oparciu o wytyczne i zasady nałożone na niego przez organy regulacyjne.

Więcej szczegółów na temat różnych klasyfikacji, w tym tak zwanych Elective Professional, Per Se Professional i Uprawnionych Kontrahentów, jest dostępnych na żądanie.

Klienci detaliczni

Jako Klient Detaliczny korzystasz z najlepszej ochrony zapewnionej przez zasady i regulacje narzucone przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), których celem jest zapewnienie Ci wszelkich możliwości i pomocy w obrocie na rynkach finansowych.

Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez ESMA, których wszystkie firmy regulowane przez FCA muszą przestrzegać do 1 sierpnia 2018 roku, Klient Detaliczny posiada Ochronę przed Ujemnym Saldem (NBP), co oznacza, że nie może stracić więcej niż zdeponował u brokera.

Środki, które deponuje, są również oddzielone  na rachunkach powierniczych w bankach, co zapewnia zabezpieczenie ich pieniędzy w przypadku jakichkolwiek niekorzystnych zdarzeń dla brokera, ponieważ są one przechowywane oddzielnie od środków własnych brokerów.

Dodatkowo, Klienci Detaliczni są również chronieni przez Fundusz Kompensacji Finansowej (FSCS). Ochrona sięga £85,000 na klienta w rzadkich przypadkach, gdy broker zawiedzie i nie oddzieli odpowiedniej kwoty na osobnych rachunkach.

Klienci Detaliczni mają również dostęp do usługi Rzecznika Praw Finansowych (FOS), który w przypadku sporu z brokerem będzie interweniował, analizował fakty i wydawał orzeczenia.

Jednak w celu ochrony niedoświadczonych inwestorów przed stratą zbyt dużej ilości pieniędzy, organy regulacyjne nałożyły ograniczenia na dźwignię finansową, z której mogą korzystać Klienci Detaliczni, co ogranicza wielkość transakcji, które mogą zawrzeć w oparciu o ich depozyty [patrz Harmonogramy Produktów AxiTrader].

Poziom, przy którym stratne pozycje Klienta Detalicznego zostaną automatycznie zamknięte przez platformy transakcyjne online, jest ustalony wyżej niż w przypadku Klientów Profesjonalnych.

Ponadto niektóre bonusy i inne zachęty oferowane wcześniej niektórym Klientom Detalicznym nie są już dozwolone, ponieważ organy regulacyjne postrzegały to jako zachętę do podjęcia próby pozyskania Klientów Detalicznych do aktywnego handlu.

Klienci profesjonalni

Klienci Profesjonalni nie podlegają takim samym ograniczeniom, jak Klienci Detaliczni, ale w konsekwencji nie obejmuje ich taki sam poziom ochrony i mogą stracić więcej pieniędzy.

Tak więc, aby zapewnić klientowi, który wnioskuje o zaklasyfikowanie go jako Klienta Profesjonalnego, pełne zrozumienie konsekwencji swojej decyzji, musi on spełnić określone kryteria i podpisać formularz zawierający listę zagrożeń związanych z taką klasyfikacją.

Klienci profesjonalni z AxiTrader podzieleni są na dwie kategorie:

  • Profesjonalni segregowani
  • Profesjonalni niesegregowani

Jak sama nazwa wskazuje, określa to, jak środki klienta są traktowane przez AxiTrader. Większość klientów będzie zaliczana do kategorii Profesjonalnych Segregowanych, chyba że podpisali oni Umowę Zabezpieczenia Transferu Tytułu (TTCA), która jest rzadka i ma zastosowanie wyłącznie do bardzo dużych przedsiębiorstw lub osób o z Wysoką Wartością Netto (HNWI).

Dla Klientów Profesjonalnych Segregowanych ich środki będą nadal oddzielone na Rachunkach Powierniczych Klienta, podobnie jak dla Klientów Detalicznych, natomiast dla Klientów Profesjonalnych Niesegregowanych, którzy dodatkowo podpisali TTCA, ich środki nie będą oddzielone i mogą być wykorzystane przez AxiTrader.

Większość osób, które spełniają wymagania, aby zostać sklasyfikowanym jako Klient Profesjonalny, "wybiera", aby zostać sklasyfikowanym jako Profesjonalista i w związku z tym, z technicznego punktu widzenia, są nazwani Wybranymi Profesjonalistami.

Aby można było uznać daną osobę za Wybranego Klienta Profesjonalnego, musi ona spełniać co najmniej dwa z poniższych warunków:

  • Realizacja znacznych transakcji na odpowiednich rynkach finansowych, ze średnią minimum 10 transakcji na kwartał w ciągu ostatnich 4 kwartałów.
  • Portfel inwestycyjny z instrumentami finansowymi i depozytami gotówkowymi o minimalnej wartości EUR 500,000.
  • Praca, przez minimum rok, w sektorze finansowym w profesjonalnej roli, która wymaga wiedzy na temat transakcji lub usług, które zapewnia Axitrader.

W przypadku Klienta Profesjonalnego przestaje obowiązywać szereg zasad FCA, między innymi:

Ostrzeżenia: Możesz nie otrzymać żadnych dodatkowych informacji (na przykład na temat kosztów, prowizji, opłat i prowizji oraz kursów wymiany walut), które są publikowane dla Klientów Detalicznych).

Stosowność: W przypadku gdy oceniamy, czy produkt lub usługa jest dla Ciebie odpowiednia, możemy założyć, że posiadasz doświadczenie i wiedzę niezbędne do zrozumienia ryzyka związanego z każdą inwestycją, usługą, produktem lub transakcją.

Odpowiedniość: Jeżeli jesteśmy kiedykolwiek zobowiązani do oceny adekwatności osobistej rekomendacji dla Ciebie lub (jeżeli udzielamy odpowiednich porad inwestycyjnych), możemy założyć, że posiadasz niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby zrozumieć związane z tym ryzyko i przyjąć, że jesteś w stanie ponieść wszelkie ryzyko finansowe zgodne z Twoimi celami inwestycyjnymi.

Realizacja zleceń: Nasze wymagania dotyczące realizacji zleceń mogą być inne dla Klienta Detalicznego i Klienta Profesjonalnego.

Ochrona przed Ujemnym Saldem: Nie zostaniesz objęty/a Ochroną Przed Ujemnym Saldem.

Błyskawiczna Realizacja: Nie musimy informować Cię o istotnych trudnościach, jakie możemy napotkać lub które mogą mieć znaczenie dla szybkiej realizacji Twoich zamówień.

Program rzecznika praw finansowych (FOS): Jako Klient Profesjonalny, możesz nie mieć prawa dostępu do Programu Rzecznika Finansowego. Jednak jeśli prowadzisz działalność handlową we własnym imieniu, powinieneś/powinnać zostać objęty/a ochroną ubezpieczeniową.